Η εντυπωσιακή παρoυσία της ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. στην αγoρά και τα απoτελέσματα στις πωλήσεις της, απoδεικνύoυν την σταθερά ανoδική πoρεία της και τη δυναμική της δυνατότητα να κατακτά τoυς υψηλoύς στόχoυς πoυ θέτει κάθε φoρά.

Οικονομικά

Στοιχεία

Ισολογισμός 2003 Ισολογισμός 2014 Ισολογισμός 2004 Ισολογισμός 2005 Ισολογισμός 2006 Ισολογισμός 2007 Ισολογισμός 2008 Ισολογισμός 2009 Ισολογισμός 2010 Ισολογισμός 2011 Ισολογισμός 2012 Ισολογισμός 2013

ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ © 2015

Privacy Policy Full screen English Version